Privacyverklaring KIJK peuterspeelzalen

Inleiding
KIJK peuterspeelzalen (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, kinderen, medewerkers, leveranciers en andere externen. Wij doen dit om onze klanten en belanghebbenden zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij: 

 • vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken; 
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in situaties waarin uw toestemming vereist is; 
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn; 
 • wanneer wij uw gegevens delen, zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt; 
 • passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken; 
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag in te zien, te corrigeren, te rectificeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

KIJK peuterspeelzalen - Contactgegevens
Wij zijn KIJK peuterspeelzalen en hebben peuteropvang locaties in Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Deze privacyverklaring ziet toe op al onze verwerkingen. Wij zijn gevestigd op de Noordwal 10 (2513 EA), in Den Haag. Wij helpen u graag met uw vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons via info@kijkpeuterspeelzalen.nl, of telefonisch via 070 750 21 00 (werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur).
Wijzigingen privacyverklaring

KIJK peuterspeelzalen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 10 augustus 2018.

Vragen
Voor verdere vragen over privacy en deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via de afdeling Marketing, Communicatie & Klantadvies via 070 750 21 60.

Waarom wij persoonsgegevens mogen verwerken
Ons privacy beleid houdt rekening met een aantal wetten, o.a.: 

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – ook bekend als General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) 
 • Wet op de Kinderopvang 
 • Telecommunicatiewet

De eerste twee wetten zijn per 25 mei 2018 ingegaan en vervangen per die datum de Wbp.
De verwerking van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze verklaring, is toegestaan op basis van deze wetten, omdat we een overeenkomst met u hebben of toestemming van uw kant hebben om deze verwerking uit te voeren.

Soms is de verwerking ook noodzakelijk omdat het vereist is door de wet of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben (voor de beschreven doeleinden). We sturen u alleen marketing communicatie met uw toestemming, en u kunt er altijd voor kiezen om deze stop te zetten.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens voor een of meer van de navolgende doeleinden (afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u afneemt en/of gebruikt), waaronder: 

 • Om uw aanvraag voor plaatsing van uw kind af te handelen. 
 • Om een contract voor plaatsing van uw kind met u af te sluiten. 
 • Om uw kind de best mogelijke zorg te verlenen. 
 • Om u te informeren over onze diensten en activiteiten. 
 • Om uw vragen en/of klachten te kunnen behandelen. 
 • Om onze dienstverlening aan u of uw kind te laten beoordelen. 
 • Om communicatiediensten te kunnen aanbieden. 
 • Om u een nieuwsbrief te sturen. 
 • Om u gericht een aanbieding te doen. 
 • Om u de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren. 
 • Om uw sollicitatie en mogelijk indiensttreding in behandeling te kunnen nemen. 
 • Om gemeentelijke peutertoeslag en VVE toelage aan te vragen. 
 • Om kinderopvangtoeslag te verwerken. 
 • Om aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt. 
 • Om onze website te analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen. 
 • Om managementinformatie te kunnen samenstellen en onze strategie te kunnen bepalen.

Met name m.b.t. marketing doeleinden kunnen we u benaderen via e-mail als u er in hebt toegestemd om op deze wijze benaderd te worden. We kunnen u ook service meldingen via e-mail sturen.

Als u ons van uw postadres of telefoonnummer hebt voorzien, kunnen we u informatie sturen over ons werk of ander soort communicatie zoals hierboven beschreven. Dit kan via directe post of via de telefoon, tenzij u hebt aangegeven dat u niet op deze wijze wil worden benaderd.

Te allen tijde kunt u verzoeken om dit soort marketing activiteiten stop te zetten, benader hiervoor de afdeling Marketing, Communicatie & Klantadvies.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u van ons gebruikt, of op andere wijze met ons deelt, kunnen wij o.a. de volgende persoonsgegevens van u verwerken: 

 • Naam en contactgegevens van (vertegenwoordigers van) klanten. Contactgegevens zijn bijvoorbeeld het privé e-mailadres en het telefoonnummer van de contactpersoon (ouder, verzorgende, wettelijke vertegenwoordiger); 
 • Informatie die de vertegenwoordiger van de klant met ons deelt in verband met de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst met ons; 
 • Informatie die verzameld wordt in verband met het gebruik van observaties (observatiegegevens kinderen, gebruik audiovisuele apparatuur); 
 • Persoonlijke gegevens van sollicitanten en medewerkers; 
 • Informatie die verzameld wordt in verband met het gebruik van de website.

Welke bijzondere persoonsgegevens verwerken wij?
Kinderen
KIJK peuterspeelzalen verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.
Onze peuteropvang verzamelt informatie over uw kinderen en dat kunnen ook gegevens zijn m.b.t. de gezondheid en het gedrag van uw kinderen. Deze gebruiken wij alleen voor zover dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor u deze expliciet ter beschikking stelt.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?
We kunnen persoonsgegevens van u verzamelen wanneer u direct met ons contact opneemt.
Bijvoorbeeld wanneer u ons direct benadert over onze activiteiten, ons informatie stuurt, zich inschrijft of via social media direct contact met ons legt.

We kunnen informatie verzamelen uit geaggregeerde of anonieme informatie.
We kunnen informatie verzamelen over de diensten die u mogelijk gebruikt en hoe u deze gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt of onze social media gebruikt.

We kunnen informatie verkrijgen door gebruik van observaties.
Om te zorgen dat de pedagogische opvang van uw kinderen goed verzorgd is, en/of de scholing van medewerkers ingericht is, wordt gebruik gemaakt van waarnemingen, en soms ook van audiovisuele apparaten.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Belangrijkste ontvanger van de persoonsgegevens is natuurlijk KIJK peuterspeelzalen. Ook zijn er enkele partijen die deze gegevens kunnen verwerken, denk hierbij aan hostingpartijen, communicatiepartijen en financiële dienstverleners. Deze partijen verwerken persoonsgegevens alleen in opdracht van ons en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze bestemd zijn.

Veilige omgang met persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens van websitebezoekers, nieuwsbriefabonnees en klanten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. KIJK peuterspeelzalen draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn. En dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact op met de afdeling Marketing, Communicatie & Klantadvies. Ook bij de verdere verwerking van persoonsgegevens in onze administratie eerbiedigen wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hoe combineren en analyseren we de informatie die we over u verzamelen?
KIJK peuterspeelzalen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van KIJK peuterspeelzalen) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
KIJK peuterspeelzalen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor KIJK peuterspeelzalen de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen; bijvoorbeeld om u een brief te kunnen sturen of u te bellen. Met uitvoerende derden leggen wij vast dat deze gegevens alleen voor het afgesproken doel gebruikt worden en daarna vernietigd worden. Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om uw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens. KIJK peuterspeelzalen verstrekt nooit persoonsgegevens aan partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Waar slaan we persoonsgegevens op?
Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om uw privacy te waarborgen, zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Voor de gegevens die buiten de EER worden opgeslagen, werken we uitsluitend met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden. Voor een aantal landen is dit vastgesteld, bijvoorbeeld voor Amerikaanse partijen die onder het ‘Privacy Shield’ vallen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via de afdeling Marketing, Communicatie & Klantadvies.

Informatie en inzage:
Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
Vergetelheid: U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben, laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
Bezwaar: Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.

Verder kunt u ook uw toestemming te allen tijde intrekken voor bijv. het ontvangen van e-mails, of andere verwerkingen. Is dit het geval, neem dan contact met ons op via de afdeling Marketing, Communicatie & Klantadvies.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de afdeling Marketing, Communicatie & Klantadvies. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. KIJK peuterspeelzalen wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving.

Sollicitanten en huidige en voormalige medewerkers
Als u solliciteert bij KIJK peuterspeelzalen, wordt alleen de informatie die u verstrekt gebruikt bij de beoordeling van uw sollicitatie. Gedurende de sollicitatieprocedure wordt ook informatie verzameld om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie. KIJK peuterspeelzalen hanteert hierbij de uitgangspunten van de sollicitatiecode van de NVP. Mochten we referenties willen opvragen, of een externe partij een achtergrond check willen laten uitvoeren, dan zullen we u hier vooraf toestemming voor vragen.

Als u niet wordt aangenomen na afloop van de sollicitatieprocedure, worden uw persoonsgegevens binnen 4 weken vernietigd. Het kan zijn dat we uw persoonsgegevens/cv nog in portefeuille willen houden. In dat geval zullen we u hiervoor toestemming vragen en uw gegevens nog maximaal 12 maanden bewaren. Bij indiensttreding wordt een personeelsdossier van uw dienstverband samengesteld. Deze informatie wordt veilig bewaard en wordt alleen gebruikt voor zaken die met direct met uw dienstverband te maken hebben, en is alleen toegankelijk voor diegenen die direct met u als werknemer te maken hebben. Als u bij ons uit dienst gaat, zal uw personeelsdossier bewaard blijven totdat de wettelijke bewaartermijn verstreken is.

Gebruik van cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. KIJK peuterspeelzalen gebruikt enkel functionele cookies om ervoor zorgen dat de website goed werkt.